Privacybeleid

Deze website is eigendom van Pompoenengenootschap Van Kasterlee VZW
Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Neerzijde 18, 2460 Kasterlee
E-mail: privacy@pompoenengenootschap.be
Ondernemingsnummer: BE 0667.689.008
RPR: Antwerpen, afdeling Turnhout

Verder info, vragen en/of opmerkingen omtrent deze privacy policy mogen steeds gestuurd worden aan privacy@pompoenengenootschap.be.

Vewerking persoonsgegevens

Pompoenengenootschap Van Kasterlee VZW verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij privacy@pompoenengenootschap.be.

Verwerkingsdoeleinden
Pompoenengenootschap Van Kasterlee VZW verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoon
 • E-mailadres

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Pompoenengenootschap Van Kasterlee VZW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling na bestelling van pompoenzaden
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of infomails rond activiteien indien u ons hiervoor een akkoord gaf
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Pompoenengenootschap Van Kasterlee VZW analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Pompoenengenootschap Van Kasterlee VZW maakt gebruik van Google Analytics om een overzicht te krijgen van het aantal bezoekers alsook de herkomst. Belangrijk om te weten: we versturen hiervoor geen IP-adressen naar Google.
 • Om tijdens de Corona crisis de nodige gegevens te kunnen doorgeven aan de contacttracing indien nodig.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@pompoenengenootschap.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Pompoenengenootschap Van Kasterlee VZW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Pompoenengenootschap Van Kasterlee VZW) tussen zit.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Pompoenengenootschap Van Kasterlee VZW verbonden zijn of met enige andere partner van Pompoenengenootschap Van Kasterlee VZW;
Pompoenengenootschap Van Kasterlee VZW garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
De persoonsgegevens waarvoor uw toestemming werd gevraagd (inschrijving nieuwsbrief, inschrijving event, …) zullen bewaard worden voor een periode van 5 jaar.
U kunt uiteraard steeds een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@pompoenengenootschap.be.

Owv Corona, worden voor bepaalde activiteiten (zoals het Belgisch Kampioenschap Pompoenwegen) ook volgende gegevens opgevraagd van iedere bezoeker zoals opgelegd door de overheid:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoon
 • E-mailadres

Deze gegevens worden tot 14 dagen na de activiteit bijgehouden om ze eventueel te kunnen gebruiken voor contacttracing (in geval van besmetting).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy@pompoenengenootschap.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, Kaartnr, Geboorteplaats, Geboortedatum, Nationaliteit en Geslacht zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).